این روز ها قلب هر مسلمانی در جای جای این دنیا به درد امده است. آری قرآن این کتاب اسمانی و الهی مورد هتک حرمت قرار گرفت.من هم به نوبه خود ناراحتی خویش را اعلام میکنم . اما آیا صبح نزدیک نیست...