12- مقدمه

مقدمه می بایست شامل موارد ذیل باشند:

الف - بیان واضح و کامل مسئله موردبررسی یا هدف مطالعه.

ب - بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابی آن.

ج - بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلی انجام شده روی موضوع و وضعیت فعلی آن.

د -  معرفی و مرور اجزاء و بخش های پایان نامه.

 

متن اصلی پایان نامه شامل :

1- عبارت " فصل اول : کلیات "

 در این قسمت شما باید تمام زوایای موضوع مورد بررسی را باز کنید (هر چه می خواهد دل تنگت بگو!!!!!!)

2- عبارت " فصل دوم : مواد و روش ها "

در این قسمت باید تمام روش های مورد استفاده در پژوهش ، اصول هر روش ، مواد بکار رفته با مقدار مورد نیاز هر کدام و نحوه انجام آزمایشات را توضیح دهید.

3- عبارت " فصل سوم : نتایج "

در این بخش تمامی نتایج بدست آمده را در قالب جدول ، نمودار ، شکل و آزمون های آماری بیان می کنید

4- عبارت " فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری"

در این قسمت نتایج کار خود را با سایر کارهای انجام شده در ایران و جهان مقایسه و به بحث می گذارید و در نهایت نتایج حاصل در پایان نامه مرور شده و در ادامه پیشنهادات موظف در مورد ادامه کار(تحقیقاتی) ارائه می گردد.

5- فهرست منابع و مآخذ به کار رفته

لازم است در متن به کلیه ی منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک منبع ، مطلبی نقل شود بلافاصله پس از خاتمه جمله کروشه ای باز شود و مرجع ذکر گردد.  نحوه ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر می باشد:

الف-  مراجع به ترتیبی که در متن می آیند شماره گذاری می شوند. در این روش، مراجع به ترتیب شماره درفهرست منابع و مآخذ ذکر خواهد گردید.

مثلاً  این دو پروتئین خارجی کپسید.... را تعیین می کنند [12]

- در تخصیص شماره مرجع به مطالب، باید توجه نمود که چنانچه به یک مرجع چند بار ارجاع داده شود، همان اولین شماره تکرار می گردد.

ب-  ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار می باشد.  در این روش، مراجع به ترتیب حروف الفبایی نام نویسنده در فهرست مراجع ذکر می گردد. (به نحوه نوشتن مثال دقت کنید)

مثلاً  ازنظر تئوری این پدیده منجر به .... می گردد  (Dennehy et al.,2008; WHO,2009) .

 

13- چکیده انگلیسی (حداکثر250 کلمه ترجیحاً در یک صفحه)

شامل Background and Objective ، Material and Methods ، Result ، Conclusion و Keywords می باشد.

14- صورت جلسه تایپ شده دفاع پایان نامه

15- مطا لب پشت جلد پایان نامه (انگلیسی) عیناً تکرار می گردد.

16- صفحه سفید

 

شرح پشت جلد پایان نامه (انگلیسی): (به نحوه نوشتن کلمات دقت کنید)

1- آرم دانشگاه آزاد اسلامی

2- عبارت " Islamic Azad University " (Time New Roman 18 Bold)

3- عبارت " Jahrom Branch " (TNR 18 Bold)

4- عبارت " Department of Biology " (TNR 16 Bold)

5- عبارت " « M.Sc. » Thesis " (TNR 14 Bold)

6- عبارت " On Microbiology " (TNR 14 Bold)

7- کلمه " Subject  : " (TNR 14 Bold)

8- عنوان پایان نامه به انگلیسی (TNR 18 Bold)

نکته : ابتدای تمام کلمات (به جز حروف اضافه مثل: and, of, in, as, a, on) بزرگ نوشته می شود.

9- عبارت " Thesis Advisor :" (TNR 14 Bold)

10- نام استاد راهنما سپس در جلوی نام در پرانتز (Ph.D.) نوشته می شود. (TNR 16 Bold)

نکته : ابتدای نام و نام خانوادگی بزرگ نوشته می شود. (Mohammad Kargar(Ph.D.))

11- عبارت " Consulting Advisor : " (TNR 14 Bold)

12- نام استاد مشاور سپس در جلوی نام در پرانتز (Ph.D.) نوشته می شود. (TNR 16 Bold)

نکته : ابتدای نام و نام خانوادگی بزرگ نوشته می شود.

13- کلمه " By  : " (TNR 14 Bold)

14- نام نویسنده پایان نامه (TNR 16 Bold)

نکته : ابتدای نام و نام خانوادگی بزرگ نوشته می شود.

15- تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط مثلاً " Summer 2010 " (TNR 14 Bold)