نکاتی در مورد جدول ، نمودار و شکل :

 هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد(توضیح بعد از شماره تایپ می شود) که به صورت وسط چین در روی آن با قلم نازنین 11 نوشته  می شود. همه اعداد جدول باید به صورت فارسی و وسط چین با قلم نازنین 12 تایپ گردند.

- هر شکل یا نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در زیر آن با قلم نازنین 11

نوشته می شود.

- طرف بالای منحنی ها، جداول، تصاویر و یا اشکال می بایست به طرف بالای کاغذ و یا در صورت لزوم در سمت چپ کاغذ قرار داده شود .

- شماره و توضیح هر یک باید در قسمت زیرین یا بالای کادر به فاصله یک خط درج شود .

- هر یک از منحنی ها ، جداول، تصاویر و یا اشکال در طی متن پایان نامه دارای شماره ای مستقل از یکدیگر بوده و بصورت متوالی افزایش می یابد .

- اگر شکلی از مرجعی نقل شده باشد، لازم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود.

شماره گذاری صفحات :

- شماره گذاری صفحات پایان نامه در پایین و وسط صفحه بوده و فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه 5/1 سانتی متر باشد.

- صفحات بسم الله الرحمن الرحیم ، تقدیم و سپاسگزاری شماره گذاری نمی شوند . صفحات فهرست ها به ترتیب حروف الفبای فارسی (الف، ب، ج، د، ه،...) شماره گذاری می شوند .

یاد آوری حروف ابجد:

ابجد هوز حطی کلمن سعفص قرشت تخذ ضظغ

- متن اصلی پایان نامه به ترتیب اعداد فارسی(3،2،1و..) شماره گذاری می شوند.

شماره گذاری موضوعات :

- هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگرجدا شده اند ، مشخص می گردد . عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است . در صورتی که هر بخش دارای زیربخش باشد ، شماره هر زیربخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد . مثلاً 1-3-5 یعنی زیربخش پنجم از بخش سوم فصل اول .

- شماره گذاری تصاویر ، جدول ها ، نمودارها و نقشه ها نیز به همین ترتیب است: جدول یا نمودار (2-6) یعنی ششمین جدول یا نمودار از فصل دوم .

نحوه رفرنس نویسی در پایان نامه :

- فهرست منابع فارسی و منابع غیر فارسی باید مجزا از هم نوشته شوند

- ابتدا مراجع فارسی با ذکر شماره ، و سپس مراجع لاتین در ادامه همان شماره ها می آیند.

-فهرست منابع فارسی و منابع غیر فارسی به ترتیب بر حسب تقدم حروف الفبای فارسی و لاتین حرف اول نام خانوادگی نویسنده تنظیم می شود (قبلاً شیوه رفرنس نویسی در همین سایت آورده شده است)

 

همگی موفق باشید