جنس

مرفولوژی

کشت

صفات بیوشیمیایی

استافیلوکوک

کوکسی - گرم مثبت – خوشه انگور- غیر متحرک -  بدون اسپور – برخی دارای کپسول یا لایه لعابی – همه‌جا هستند – جایگاه طبیعی سطح بدن پستانداران

بی‌هوازی اختیاری – رشد روی آگار خون‌دار و غذایی - °37 – کلونی کروی محدب سطح صاف و حاشیه منظم با قوام کره‌ای- mm 4 – 1 - رشد در غلظت بالای نمک (7.5٪) و 1٪ مانیتول

اورئوس: کلونی‌های زرد طلایی (پیگمان‌های کاروتنوئید) - همولیز بتا

اپیدرمیدیس: کلونی‌های سفید رنگ - برخی سوش‌ها همولیز بتا

ساپروفیتیکوس: کلونی‌های سفید تا زرد لیمویی

کاتالاز مثبت

اورئوس: کواگولاز+ (انعقاد پلاسما)- تخمیر قند مانیتول (تغییر رنگ محیط از قرمز به زرد) - DNase مثبت - حساس به نووبیوسین

اپیدرمیدیس: کواگولاز منفی - عدم تخمیر مانیتول - DNase منفی -حساس به نووبیوسین

ساپروفیتیکوس: کواگولاز منفی - DNase منفی - مقاوم به نووبیوسین

 

استرپتوکوک

کوکسی – گرم مثبت – زنجیره‌ای –  غیر متحرک -  بدون اسپور – برخی سوش‌های جوان کپسول‌دار – همه‌جا هستند – فلور نرمال مخاط دستگاه تنفسی، گوارشی و ادراری تناسلی – (پنوموکوک: دیپلوکوک کپسول‌دار شعله شمعی)

بی‌هوازی اختیاری – رشد سریع‌تر مجاور CO2 10٪ - °37 – آگار خون‌دار -  کلونی‌های محدب، خاکستری صیقلی مات و حاشیه منظم – mm 1 – 0.5 -  کپسول‌دارموکوئیداز دست دادن آب مات

پنوموکوک: کلونی‌های بی‌رنگ محدب – کپسول‌دار‌ها بزرگتر و عسلی - دیپلوکوک شعله شمعی

کاتالاز منفی – اکسیداز منفی

استرپتوکوک ویریدانس: همولیز آلفا

پنوموکوک: لیز خود‌به‌خودی مجاور نمک‌های صفراوی – ئیدرولیز اینولین - حساس به اپتوشین

نیسریا

کوکسی – گرم منفی -  لوبیا شکل و دوتایی - غیر متحرک – بدون اسپور – فقط در انسان

هوازی – مرگ سریع در شرایط نامناسب – رشد خوب در اکسیژن و 10-5٪ CO2 – نیاز به محیط کشت حاوی آهن نشاسته کلسترول و آلبومین – محیط انتخابی تایر مارتین اصلاح شده (MTM) – کلونی محدب کروی شفاف خاکستری موکوئید

کاتالاز مثبت - اکسیداز مثبت

کورینه باکتریوم

باسیل‌ گرم مثبت چماقی شکل  - بهترین روش رنگ‌آمیزی آلبرت باسیل‌ها سبز رنگ و گرانول‌های متاکروماتیک آبی مایل به سیاه – نمای شبیه حروف چینی – اغلب غیر بیماریزا و کومنسال در دهان، گلو، مجرای ادرار و واژن (دیفتروئیدها)

در گروه CNM (کورینه باکتریوم، نوکاردیا، مایکوباکتریوم) هستند به خاطر داشتن اسید میکولیک

بی‌هوازی اختیاری – محیط‌های انتخابی کورینه باکتریوم دیفتریه: 1. محیط سرم منعقده لوفلر: کلونی‌های سفید مایل به خاکستری کوچک 2. محیط تلوریت پتاسیم: کلونی‌های خاکستری تا سیاه در سه تیپ گراویس، میتیس، اینترمدیوس  3. محیط تینسدال: برای متمایز کردن کورینه باکتریوم دیفتریه از بقیه دیفتروئیدها

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی

اکسیداسیون و تخمیر قند با تولید اسید و بدون گاز

تخمیر دکستروز و مالتوز – عدم تخمیر سوکروز و تری‌هالوز

تست اوره‌آز برای تمایز

لیستریا

انگل اختیاری داخل سلولی – باسیل گرم مثبت کوچک – فلاژله‌دار و متحرک – بدون اسپور – بدون کپسول – زنجیره 5-3 باسیل در اسمیر مستقیم – توزیع وسیع در طبیعت

هوازی تا بی‌هوازی اختیاری- °37- رشد آهسته در 4 درجه(اساس روش غنی سازی در سرما)  - کلونی‌های کوچک سطح صاف و نیمه شفاف با حاشیه باریک از همولیز بتا – در نور مایل به رنگ سبز آبی

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت

اکسید گلوکز و تری‌هالوز

اوره و اندل منفی

میکوباکتریوم

باسیل‌های مستقیم با کمی خمیدگی – غیر متحرک – بدون کپسول – بدون اسپور – رنگ آمیزی Acid fast (مثل زیل.نلسون) قرمز در زمینه آبی – دیواره متفاوت از گرم منفی‌ها و گرم مثبت‌‌ها، شامل چربی زیاد، ساختمان اصلی پپتیدوگلیکان و آرابینوگالاکتان با اسید میکولیک‌های متصل به برخی از آن‌ها، لیپوپروتئین و گلیکوپروتئین بالا

هوازی اجباری - °37 – رشد آهسته – محیط کشت انتخابی: لوین.اشتاین جانسون – محیط با پایه آگار – کلونی‌های کوچک زرد نخودی قوام خشک و ظاهر فلسی – پوست نازک در سطح محیط کشت مایع (مربوط به ترکیبات چربی سطح باکتری)

میکوباکتریوم بوویس: مستقیم‌تر، کوتاه‌تر و چاق‌تر از Tb و رنگ‌گیری یکنواخت – رشد آهسته با کلونی کوچک‌تر

میکوباکتریوم لپره: °30 – عدم رشد در محیط آزمایشگاه – رشد در تزریق به پاشنه آرمادیلو – رشد آهسته‌تر

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت

تست نیاسین: تولید بیشتر نیاسین توسط توبرکلوزیس و زرد کردن نوار‌های تست

تست احیای نیتریت: بسیاری گونه‌ها احیای نیترات به نیتریت – مثبت شدن نوار‌های تست مجاور باسیل سل

تست آریل سولفاتاز: شناسایی پاتوژن‌های سریع‌الرشد

لپره: رنگ گیری منظم – باسیل‌های مستقیم با کمی انحنا یا گرانول دار با نمای دانه تسبیحی

خانواده انتروباکتریاسه

باسیل گرم منفی پلی‌مورف – متحرک با فلاژله‌های پری‌تریش (به استثنا کلبسیلا و شیگلا) - اغلب دارای پیلی – برخی دارای لایه لعابی (کلبسیلا کپسول ضخیم و واضح) – فلور نرمال روده (وجود E.Coli یا کلی‌فرم‌ها(کلبسیلا انتروباکتر سیتروباکتر) در آب آب آلوده به مدفوع است) – فرصت طلب – سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و برخی اشریشیا کولی‌ها پاتوژن روده‌ای

بی‌هوازی اختیاری – رشد روی آگار – محیط انتخابی: مهار‌کننده‌ها: نمک‌های صفراوی، رنگ‌های ائوزین، متیلن بلو و بریلیانت گرین مثل EMB مک کانکی و دزاکسی کولات – کلونی‌های کروی محدب mm 2-1 از نوع S سطح صاف، قوام آبدار و خاکستری – پروتئوس سوارمینگ – کلبسیلا کلونی‌های بزرگ آبدار موکوئید – مک کانکی و EMB حاوی معرف رنگی و لاکتوز قابلیت تخمیر لاکتوز(قرمز)(انتروباکتر،اشریشیا کولی، کلبسیلا) عدم تخمیر لاکتوز (بی‌رنگ یا صورتی کم‌رنگ) (سالمونلا، شیگلا) – سالمونلا شیگلا مقاوم‌تر به تاثیر مهارکنندگی سیترات محیط کشت SS – محیط کشت بریلیانت گرین(BG) و بیسموت سولفیت (BS) سالمونلا

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی

تخمیر گلوکز – احیای نیترات به نیتریت

محیط‌های افتراقی:

TSI: حاوی لاکتوز گلوکز سوکروز پپتون تخمیر اسید تغییر رنگ فنول رد از قرمز به زرد در مدت 6 ساعت – عدم تخمیر لاکتوز بازگشتن رنگ قرمز پس از 48-24 ساعت – تولید H2S رسوب سیاه – بررسی تولید گاز

سیترات: حاوی مقداری نمک، الکترولیت‌ها، سیترات و بروموتیمول بلو – مصرف سیترات و تبدیل آن به قلیایی سبز به آبی

اوره: باکتری دارای اوره‌آ‌ز تغییر رنگ فنول رد از پوست پیازی به سرخابی

اندل: شکستن تریپتوفان به اندل ترکیب با آلدهید‌ها تولید محصول قرمز در معرف کواکس (حلقه صورتی) مثبت در E.Coli و برخی از کلبسیلا‌ها پروتئوس شیگلا

تست تحرک: در ژلوز نیمه جامد کدورت دور خط کشت مثبت

سالمونلا

باسیل گرم منفی – بدون کپسول  - متحرک (فلاژله پری‌تریش) -  مقاوم برابر عوامل شیمیایی و فیزیکی (سروتیپ کلراسوئیس برای تعیین کفایت دستگاه استریل)

بی‌هوازی اختیاری -  کلونی  Sمحدب آبدار با سطح صاف خاکستری – در EMB کلونی‌های لاکتوز منفی بی‌رنگ – محیط انتخابی SS، BG و BS

کاتالاز مثبت - اکسیداز منفی – عدم تخمیر لاکتوز – تولید گاز (به جز تیفی)  - تست لیزین دکربوکسیلاز مثبت – متغیر در مصرف سیترات و تولید H2S

شیگلا

باسیل گرم منفی بدون کپسول – غیر متحرک – عمده‌ترین علت اسهال باکتریال در انسان

بی‌هوازی اختیاری - مقاومت کمتر نسبت به بقیه باسیل‌های روده‌ای – رشد روی آگار خون‌دار کلونی‌های S با سطح صاف، قوام آبدار و خاکستری – کلونی‌های لاکتوز منفی بی‌رنگ روی EMB

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – تخمیر گلوکز – عدم تخمیر لاکتوز – تولید گاز و اندل متغیر – عدم مصرف سیترات -  H2S متغیر

اشریشیا کولی

باسیل گرم منفی متحرک – اکثرا پیلی‌‌دار و برخی دارای لایه لعابی شبیه کپسول – فلور طبیعی روده بزرگ انسان و حیوان - شایع‌ترین علت عفونت‌های ادراری -  فرصت طلب – برخی عامل عفونت اسهالی

بی‌هوازی اختیاری -  رشد روی آگار خون‌دار کلونی‌های S با سطح صاف، قوام آبدار و خاکستری – کلونی‌های لاکتوز مثبت روی مک‌کانکی و EMB – جلای فلزی روی EMB

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی - تخمیر گلوکز و لاکتوز همراه گاز – اندل و متیل رد مثبت – سیترات منفی – آزمایش ایجکمن: تولید گاز در آبگوشت مک‌کانکی(°44)

یرسینیا

کوکو‌باسیل گرم منفی با دو انتهای پررنگ‌تر – انگل اختیاری داخل سلول – رنگ‌آمیزی گیسما یا ویسون دو قطب آبی و مرکز آبی روشن (سنجاق قفلی) – بدون کپسول – بدون اسپور – متحرک در °25 بجز پستیس – ترجیحا پاتوژن حیوانات و انتقال تصادفی به انسان

بی‌هوازی اختیاری - °28 – رشد روی آگار غذایی – کلونی موکوئید کوچک – بدون همولیز  - انواع بیماریزا در محیط حاوی همین پیگمان قهوه‌ای تیره

کاتالاز مثبت - اکسیداز منفی – تخمیر گلوکز – معمولا عدم تخمیر لاکتوز – تمایز گونه‌های بیماریزا بر اساس توانایی تحرک در °25، تست اوره و اندل متمایز می‌شوند.

هموفیلوس

کوکوباسیل‌های گرم منفی کوچک – پلی مورف – گاهی به شکل رشته‌های بلند – بدون اسپور – غیر متحرک – برخی حاوی کپسول – نیاز اجباری به فاکتور‌های رشد خون – انگل اجباری انسان و مهره‌داران – بسیاری گونه‌ها فلور نرمال سیستم تنفسی فوقانی

هوازی و گاهی بی‌هوازی اختیاری – نیاز اجباری به فاکتور X و V  - آگار شکلاته (مثل آگار خون‌دار که در °80 حرارت داده شده تا محتویات گلبول قرمز آزاد شود) – محیط انتخابی آگار لوین تال و محیط غنی شده فیلدز برای جداسازی از فلور نرمال – فرم‌های کپسول‌دار موکوئید با نمای قوس‌و‌قزح ویژه در آگار لوین‌تال

اکسیداز مثبت – کاتالاز مثبت

توانایی تخمیر برخی قند‌ها (آنفلوانزا گلوکز و لاکتوز)

بوردتلا

کوکوباسیل‌های گرم منفی کوچک – آرایش منفرد، دوتایی و تجمعات کوچک – بدون اسپور – غیر متحرک (به جز بوردتلا برونشی سپتیکا) – کپسول‌دار (در روش تورم کپسولی مشخص نمی‌شود) - در اولین نمونه یک‌دست و در کشت‌های بعدی پلی‌مورفیک – رنگ‌گیری دوقطبی با تولوئدین بلو – عامل بیماریزای مخاطی در سیستم تنفسی انسان و حیوان

هوازی مطلق – بدون نیاز به فاکتور‌های V و X – عدم رشد روی محیط معمولی – محیط‌های انتخابی بوردتلا پرتوزیس: بورده ژانگو و رگان لووه  - کلونی‌های کوچک سرسنجاقی محدب با سطح صاف، صیقلی و براق به رنگ سفید‌خاکستری شبیه قطرات جیوه- در پاساژهای بعدی کلونی خشن  با رشد سریع و کاهش ویرولان – اطراف کلونی ویرولان حاشیه همولیز (بسته به شرایط)

پرتوزیس: کاتالاز منفی – اکسیداز مثبت – سیترات و اوره‌آز و گاز منفی – تخمیر گلوکز و لاکتوز مثبت – عدم رشد روی مک‌کانکی

پاراپرتوزیس و برونشی سپتیکا: کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – اوره‌آز و سیترات مثبت -  رشد روی مک‌کانکی

برونشی سپتیکا: متحرک – احیای نیترات

بروسلا

کوکوباسیل گرم منفی کوچک با آرایش گروهی یا منفرد – کپسول واقعی ندارند – بدون اسپور – غیر متحرک – بدون اسپور- زئونوز (عامل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان) – 4 گونه از 6 گونه عامل تب مالت در انسان و عفونت در حیوان (میزبان اختصاصی)

هوازی مطلق – بعضی رشد روی آگار معمولی و شکلاته – محیط انتخابی: بروسلا آگار یا تریپتی‌کیز‌سوی آگار – کشت خون در محیط دو فازی کاستاندا کلونی های صیقلی، نیمه شفاف، مایل به زرد یا شیری و قوام آبکی روی فاز جامد

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت – تولید اسید یا گاز کم – بعضی تولید سولفید هیدروژن – احیای نیترات – اوره‌آز مثبت – حساس به حرارت و اسید – شناسایی بر اساس نیاز به دی اکسید کربن، تولید H2S، سرعت تجزیه اوره و توانایی رشد مجاور فوشین و تیونین

فرانسیسلا

کوکوباسیل‌های گرم منفی کوچک – انگل اختیاری داخل سلولی – بدون اسپور – انواع بیماریزا کپسول‌دار – ترجیحا پاتوژن حیوانات

هوازی اجباری – فرانسیسلا تولارنزیس: روی محیط ساده رشد نمی‌کند و به گلوکز و سیستئین نیاز دارد – محیط انتخابی: گلوکز سیستئین آگار – رشد آهسته – کلونی‌های صاف و بدون پیگمان با همولیز آلفا

کاتالاز مثبت ضعیف – اکسیداز منفی – تولارنزیس: اکسید قند‌های گلوکز و مالتوز

پاستورلا

باسیل‌های کوچک یا کوکوباسیل‌های گرم منفی- بدن تحرک – کپسول‌دار- رنگ‌گیری دوقطبی در نمونه‌های بافت عفونی – آرایش زنجیره‌ای دوتایی یا منفرد – فلور نرمال حیوانات اهلی

 

 

پسودوموناس

باسیل گرم منفی – آرایش منفرد، دوتایی و گاهی زنجیره کوچک – متحرک – اغلب دارای پیلی – لایه لعابی شبیه کپسول از جنس گلیکوکالیکس – تمایل به محیط مرطوب -  یافت در طبیعت – گاهی حضور در پوست، گوش خارجی، سیستم تنفس فوقانی یا روده بزرگ

هوازی اجباری – رشد در آگار خون‌دار و غذایی – کلونی‌های mm5-3 ،پهن با لبه‌های تیز و نازک، نمای ظاهری شیشه مات و همولیز بتا – کپسول‌دارها موکوئید و ظاهر سبز‌آبی یا سبز مایل به زرد – بوی گل یاس

اکسیداز مثبت (برای تمایز از انتروباکتریاسه) عدم تخمیر قند – آئروژینوزا: تولید پیگمان پیوسیانین (سبز و محلول در آب)  - برخی تولید پیگمان پیووردین به رنگ زرد، پیوروبین به رنگ قرمز و پیوملانین به رنگ قهوه‌ای

ویبریو

باسیل گرم منفی مستقیم یا خمیده شبیه ویرگول – متحرک (فلاژله قطبی)-  بدون اسپور – بدون کپسول – بدون پیلی – آبزی – در مدفوع انسان و حیوان – اکثرا کومنسال یا ساپروفیت – بعضی بیماریزا برای انسان، آبزیان و دوزیستان

ویبریو کلرا: بی‌هوازی اختیاری -  تحمل pH تا 9 محیط انتخابی – اعلب رشد روی مک‌کانکی – نمونه مدفوع محیط TCBS و TTGA – شرایط بی‌هوازی ویبریو‌های تخمیر کننده سوکروز کلونی زرد متوسط با سطح مات و لبه نازک – عدم تخمیر سوکروز کلونی‌های سبز زیتونی

اکسیداز مثبت (شناسایی از انتروباکتریاسه) – حساس به دی‌آمینو دی‌ایزوپروپیل پتریدین(O-129) (شناسایی از باسیل‌های گرم منفی اکسیداز مثبت)

التور: همولیز – مقاوم به پلی‌میکسینB و باکتریوفاژ کلاسیک IVVP مثبت

کلرا: بر عکس التور

کمپیلوباکنر

باسیل‌ گرم منفی خمیده یا مارپیچی کوتاه – شبیه کوکسی یا کاما یا S یا پرنده یا اشکال فیلامنته – متحرک – بدون کپسول – بدون اسپور -کومنسال در روده حیوانات -  عامل سقط و نازایی در گوسفند و گاو

میکروآئروفیل – 5٪ اکسیژن و 10٪ دی‌اکسید کربن رشد روی آگار معمولی و خون‌دار – محیط انتخابی اسکایرو یا کمپی باپ - °42 – کلونی‌های بی‌رنگ و خاکستری در دو تیپ کروی و محدب یا آبدار و منتشر شونده

(کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت) در بیماریزا‌های انسان – اوره‌آز مثبت قوی – عدم اکسیداسیون یا تخمیر قندها

اسپیروکت

باسیل نازک و مارپیچی گرم منفی = رنگ آمیزی املاح نقره یا ایمونوفلورسانس – بدون پیلی – بدون اسپور – بدون کپسول – متحرک (اندوفلاژله) – 8-4 پیچ = بورلیا نامنظم و ضخیم‌تر، مشاهده در رنگ‌امیزی گرم و گیسما – لپتوسما انتها شبیه دسته عصا

ترپونما: بی‌هوازی مطلق – مرگ در خارج میزبان – ترپونمای غیر بیماریزا رشد روی محیط غنی از اسید‌آمینه ویتامین و املاح و البومین – رشد در بیضه خرگوش و محیط کشت با سلول اپیتلیال خرگوش

بورلیا: میکروآئروفیل – رشد روی محیط حاوی پروتئین حیوانی و اسید چرب

لپتوسپیرا: هوازی اجباری – رشد روس محیط سرم خرگوش یا پروتئسن حیوانی مثل محیط فلچر

 

کلامیدیا

انگل‌های اجباری داخل سلولی (شبیه ویروس‌ها) – پوشش سلولی مثل گرم منفی‌ها – تقریبا کروی – غیر متحرک – بدون کپسول – بدون اسپور – بدون پیلی – در دو شکل مرفولوژیک: 1. جسم اصلی یا ابتدایی: شکل عفونت‌زا و خارج سلولی، مدت زمان محدود زنده می‌ماند. 2. جسم مشبک یا رتیکوله: شکل فعال متابولیک و درون سلولی با توانایی متابولیسم و تقسیم و اندازه بزرگنر

رشد فقط در سلول زنده – محیط‌های کشت: رده‌های سلولی هلا، مک‌کوی و کلیه بچه هامستر

 

میکوپلاسما

توانایی رشد و تکثیر خارج سلول – بدون دیواره سلولی و پپتیدوگلیکان – حساس به تغییرات فشار اسمزی – مقاوم به پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها – گرم منفی – بدون فلاژله،پیلی،کپسول و اسپور – غشای واحد سه لایه قابل انعطاف – فلور نرمال سیستم مخاطی دستگاه تنفس و ادراری تناسلی – در طبیعت یافت نمی‌شوند.

بی‌هوازی اختیاری - °37 – نیاز اجباری به کلسترول و استرول‌ها در محیط کشت – کلونی‌های کروی و سطح محدب و خشن شبیه توت‌فرنگی – در کشت‌های بعدی شبیه تخم‌مرغ نیمرو – همولیز

توانایی سنتز ATP – مسیر ناقص برای سنتز پورین‌ها، پیریمیدین‌ها – کوچک‌ترین ژنوم در پروکاریوت‌ها – بسیاری فقط از گلوکز استفاده می‌کنند – اوره‌آلیتیکوم از اوره

ریکتزپیا

انگل‌های اجباری داخل سلولی – انتقال از طریق بندپا یا حشره (به جز کوکسیلا) – گرم منفی – رنگ آمیزی گیسما(آبی) و ماشیاولو(قرمز) – کوکسی یا بیضوی – منفرد، دوتایی، زنجیره کوتاه یا فیلامنته – بدون فلاژله، کپسول، پیلی و اسپور – حاوی لایه لعابی – حساس به شرایط نامناسب – فقط کوکسیلا خارج بدن زنده می‌ماند

رشد در محیط‌های کشت سلولی، کیسه زرده تخم‌مرغ جنین‌دار، پریتوئن موش – گزنودیاگنوزیس: حشره خونخواری می‌کند و رشد ریکتزیا در آ بررسی می‌شود.

رشد در اندوتلیال عروق میزبان – تخمیر قند‌ها – غیر فعال در °0 به علت تخلیه تدریجی NAD

لژیونلا

انگل اختیاری داخل سلولی – باسیل گرم منفی – پلی‌مورفیسم -  دارای پیلی – بدون کپسول و اسپور – حضور در طبیعت – فلور نرمال نیستند

هوازی اجباری – عدم رشد در محیط کشت معمولی – نیاز به آهن و سیستئین – محیط انتخابی شارکول عصاره مخمر (CYE) کلونی‌های سفید‌خاکستری متمایل به آبی روشن

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت – عدم تخمیر قندها

لژیونلا پنوموفیلا هیدرولیز نشاسته، هیپورات و ژلاتین

باسیلوس

باسیل‌های گرم مثبت بزرگ با انتهای زاویه‌دار(مکعبی) – شبیه بامبو – متحرک به جز آنتراسیس – آنتراسیس: کپسول پلی‌پپتیدی(کپسول در خون و بافت یا حضور CO2) – اسپور در شرایط نامناسب و مقاوم ضد عفونی کننده‌ها- در صنعت آنتی‌بیوتیک‌های باسیتراسین و پلی‌میکسین از آن تولید می‌شوند.

هوازی - °37 – توانایی رشد روی اکثر محیط‌ها – کلونی‌های سفید‌خاکستری با حاشیه نامنظم شبیه زوائد انگشتی یا کاما، زیر میکروسکوپ ظاهر پر مانند شبیه کلاف مو – رشد روی محیط کشت باسیل‌های گرم منفی روده‌ای و ایجاد اشتباه – به جز آنتراسیس اغلب همولیز دارند.

کاتالاز مثبت – هیدرولیز ژلاتین (سرو معکوس) – توانایی هیدرولیز و مصرف قندها

کلستریدیوم

باسیل گرم مثبت بزرگ – اغلب متحرک (بجز پرفرنژنس که کپسول دارد) – اسپور‌دار – راکت تنیسی یا چوب طبلی – در طبیعت و روده فراوان

بی‌هوازی اجباری(بجز پرفرنژنس) – ظاهر کلونی متنوع –تتانی سوارمینگ – پرفرنژنس همولیز دوگانه – سپتیکوم منتشر در محیط کشت(سر مدوزا) – دیفسیل فلورسانس سبز‌زرد زیر UV

کاتالاز منفی – پراکسیداز منفی عدم توانایی شکستن آب اکسیژنه و پراکسید – تخمیر قندها – قدرت زیاد در شکستن پروتئین‌ها