bacterial toxins

توکسین های باکتری ها را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

۱) اندوتوکسین ها (Endotoxins) که از اجزای دیواره سلولی باکتریایی مانند غشاء خارجی ،می باشد و پس از لیز باکتری ، به درون محیط آزاد می شود که بارز ترین مثال آن لیپوپلی ساکارید lipopolysaccharide (LPS) باکتریایی در باکتری های گرم منفی می باشد که به طور جداگانه به آن پرداخته ایم.

۲) دسته ی دیگر از توکسین های باکتریایی ، اگزوتوکسین ها (Exotoxins) هستند که به طور عمده از جنس پروتئین بوده و به درون محیط زندگی باکتری ترشح می شوند. که خود از لحاظ عملکرد و مکانیسم به چندین کلاس تقسیم بندی می شوند که در اینجا به شرح آن خواهیم پرداخت.

توکسینو ژنسیز (Toxigenesis) به معنای توانایی تولید توکسین می باشد که در بسیاری از باکتری های پاتوژن این توانایی دیده می شود. اگزوتوکسین باکتریایی معمولاً به محیط کشت و یا میزبان ترشح می شوند اما باکتری هایی هستند که جهت آزاد سازی اگزوتوکسین تولید شده درون سیتوپلاسم سلولی باید لیز شوند مانند عامل دیفتری ، کورینه باکتریوم دیفتریا ، که تا زمانیکه لیز نشود توکسین تولید شده درون سیتوپلاسم آزاد نمی شود.

همانطور که گفته شد اگزوتوکسین ها به طور عمده پروتئینی و گاهی اوقات قطعه ای پلی پپتیدی هستند. اگزوتوکسین ها اکثراً دارای فعالیت آنزیمی هستند و می توان آنها را آنزیم هایی در نظر گرفت که سوبسترای  (مواد اولیه مصرفی) آنها مواد حیاتی سلولی می باشد. برای مثال توکسین دیفتری که توسط باکتری کورینه باکتریوم دیفتریا (Corynebacteriumdiphtheriae) تولید می شود چیزی جز یک آنزیم نیست که سوبسترای آن EF2 (Elongation factor-2)    سلول های بدن ما می باشد که این توکسین آنرا غیر فعال می کند . فاکتور EF2 یکی از فاکتور های اصلی پروتئین سازی در سلولها می باشد که پس از غیر فعال شدن سلول دیگر توانایی تولید آنزیم ، رسپتور ، پمپ های غشائی ... و دیگر فراورده های پروتئینی سلولی را از دست می دهد.

توکسین ها معمولاً در فاز لگاریتمی (Exponentialgrowth) رشد باکتری ها ترشح می شوند و قاعدتاً هم از باکتری  های زنده تولید می شوند اما همانطور که گفته شد در برخی موارد مانند باکتری دیفتری ، توکسین پس ازلیز باکتری در محیط آزاد می شود.

تولید توکسین معمولاً برای باکتری ها اختصاصی است به طوریکه فقط کورینه باکتریوم دیفتریا تولید توکسین دیفتری می کند یا فقط کلستردیوم تتانی (Clostridiumtetani) تولید توکسین تتانوس (tetanustoxin) می کند. در این میان فقط گونه های ویرولانت (بیماری زا) باکتری توانایی تولید توکسین دارند و گونه های غیر بیماری زا و در اصطلاح غیر ویرولانت (nonvirulent strains) توانایی تولید توکسین را ندارند.

زمانی تصور می شد که اگزوتوکسین فقط توسط باکتری های گرم مثبت تولید می شود اما امروز می دانیم که هم باکتری های گرم مثبت و هم باکتری های گرم منفی توانایی تولید توکسین را دارند.

توکسین های باکتریایی جز کشنده ترین سموم شناخته شده می باشند به طوریکهتخمین زده می شود یک بطری نوشابه از سم باکتری کلستریدوم بوتولونیوم (botulinumClostridium) می تواند تمام انسانهای رو زمین را از بین ببرد! در زیر جدولی از حداقل دوز کشنده سموم مختلف مانند سم مار ، سم استرکینین (یک نوع سم گیاهی) ، و اندوتوکسین باکتریایی (LPS)مشاهده می شود که کشندگی آنها را با برخی از اگزو توکسین های باکتریای بر رو موش مقایسه کرده است. به حداقل دوز کشنده توکسین کلستریدیوم بوتولونیوم توجه کنید !

 

اسامی توکسین ها معمولاً به محل اثر توکسین برمی گردد برای مثال :

انتروتوکسین (enterotoxin) بر روی روده و دستگاه گوارشی اثر می گذارد مانند انتروتوکسین E.coli

نروتوکسین (neurotoxin) بر روی نرون ها و اعصاب اثر می گذارد مانند نروتوکسین شیگلا

لوکوسیدن (leukocidin) که بر روی لوکوسیت ها اثر می گذارد مانند لوکوسیدن استافیلوکوکوس اورئوس

همولیزین (hemolysin) که بر روی سلولهای گلبول قرمز خون اثر می گذارد مانند همولیزین استرپتوکوک پایوژنز

سیتوتوکسین (cytotoxin) که به روی دسته ی گسترده ای از سلول های بدن میزبان فعالیت توکسیسیته دارند و غیره.... که به خوبی محل اثر توکسین را بیان می کنند.

توکسین هایی که باعث مرگ میزبان خود می شوند را توکسین های کشنده یا لتال توکسین می نامند(lethal toxins)

برخی توکسین های باکتریایی ، توانایی تهاجم باکتری را افزایش می دهند مانند الاستاز یا هیالورونیداز یا کلاژناز که باعث تجزیه ماتریکس بین سلولی میزبان می شوند و باکتری به راحتی در بافت های میزبان گسترش می یابد که به چنین توکسین هایی به صورت کلیاینواسین (invasins)هم گفته می شوند (یعنی فاکتور های تهاجم) برای مثال در مورد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس الاستاز ، هیالورونیداز ، فیبرینولیزین (استافیلوکیناز) توکسین هایی هستند که ماتریکس بین سلولی باکتری ها را تجزیه می کنند و جز فاکتور های تهاجم و گسترش باکتری محسوب می شوند به اینواسین های (invasins) این باکتری معروف هستند .

توکسین های اثر کننده بر روی غشاء:

(A فسوفولیپاز ولستیناز :برخی توکسین ها با تجزیه اجزای غشاء سلولی میزبان موجب از بین رفتن این سلولها می شوند . برای مثال باکتری کلستریدیوم پرفرین جنز که عامل بیماری گاز گانگرن می باشد دارای توکسین لستیناز می باشد که لستین (فسفاتیدیل کولین) غشائ سلولی را به دی آسیل گلیسرول و فسفوکولین تجزیه می کنند . برخی دیگر از باکتری ها دارای توکسینی هستند که به عنوان یک فسوفولیپاز عمل کرده و موجب تجزیه فسفولیپید های دیواره سلولی باکتری ها می شود.

(Bتوکسین های تشکیل دهنده ی پور در غشاء سلولی : دسته ی دیگری از توکسین های اثر کننده بر روی غشاء باکتری ها توکسین هایی هستند که در غشاء سلولی میزبان ایجاد حفره هایی پروتینی به نام پور (Pore) می کنند که خاصیت نفوذپذیری انتخابی سلول را از بین می برند و از آنجا که سیتوپلاسم سلولی دارای پتانسیل اسمزی بالاتری نسبت به محیط بیرون سلولی می باشد آب و الکترولیت ها به صورت کنترل نشده ای از طریق این کانال های ایجاد شده ، به درون سلول وارد شده و در نهایت سلول از بین می رود. این دسته از توکسین ها به نام توکسین های تشکیل دهنده ی پور معروف هستند (Pore-forming toxins

/ 0 نظر / 9 بازدید