اصول کلی شمارش گلبول های قرمز و سفید و پلاکت خون با لام Hemocytometer

-( CBC Complete blood count ) به معنای شمارش کامل سلول ها، تعیین درصد لکوسیتها ( فرمول لکوسیتر ) و تعیین ایندکس های (Index) خونی می باشد.

- شمارش سلولها گرچه غالباً توسط کانترهای الکترونیک انجام می  شوند و به دلیل سرعت عمل و راحتی و تکرارپذیری در مقایسه با روشهای دستی ، عملی تر و دارای ارزش تشخیصی بالاتری می  باشند ولی روشهای دستی manual در آزمایشگاههای کوچکتر و نیز به عنوان یک روش در کالیبراسیون سیستم های اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد و حائز اهمیت می  باشند.

شمارش سلولها اغلب در حجم یک میکرولیتر (1×1×1 میلی متر مکعب ) صورت می گیرد و از لام های Hemocytometer که انواع گوناگون دارند استفاده می  شود.

- متداول ترین لام ها Neubauer، Improved Neubauer   و Thoma می  باشند.

در لام نئوبائر محفظه شمارش گلبولی دارای  مربعی است که طول هر ضلع 3 میلی متر و دارای 9 مربع بزرگ می باشد که هر مربع دارای مساحت 1 میلی متر مربع و بعد از گذاشتن لامل سنگی حجم 1/ 0 میلی متر مکعب می  باشد.

هر مربع بزرگ دارای 16 مربع متوسط می باشد که حجم هر مربع متوسط    00625/ 0=0.1×0/25/0×25/0می باشد. از 4 مربع گوشه لام که حجم هر یک  1/ 0 میکرولیتر می باشد جهت شمارش گلبول سفید استفاده می  شود

در لام نئوبائر اصلاح شده  Improved Neubauer   نیز تقسیمات فوق وجود دارد با این تفاوت که مربع مرکزی دارای 25 مربع متوسط می باشد که حجم هر مربع   متوسط1/ 0 ×2 / 0 ×2/ 0 = 004/ 0میکرولیتر و خود دارای 16 مربع کوچک می  باشد .

. - لام توما : در این نوع لام 4 مربع کناری وجود ندارد و مربع بزرگ مرکزی دارای 16 مربع متوسط و هر متوسط 16 مربع کوچک دارد. مربعهای متوسط توسط خطوط سه گانه با هم فاصله دارند. حجم هر متوسط 004 / 0میکرولیتر می  باشد. هنگام شستشو واستفاده لام ها حتی الامکان  از خراش لام که موجب تغییر حجم مورد شمارش می شود پرهیز شود.

پیپتهای مخصوص شمارش ملانژور قرمز و سفید ، می  باشند که چنانچه از نوع استاندارد باشند قرمز دارای معیار خطا 5% و ملانژور سفید 3% می  باشند

  استفاده از ملانژور که به دلیل حجم کم مورد استفاده و شکستن نوک آن و ایجاد اشکال در کالیبراسیون و کارکردن دقیق با آنها نیاز به مهارت خاصی دارد توصیه نمی شود . از میکرو پیپتهای 20 میکرولیتری و یا سمپلر کالیبره شده می توان استفاده نمود . پیپتهای دیسپازیبل Unopette نیز موجود می  باشد

- لامل مورد استفاده باید سنگی باشد زیرا ضخامت و مسطح بودن آن سبب می گردد ارتفاع بین لام و لامل 1/ 0 وحجم مورد شمارش دقیق باشد

 

/ 1 نظر / 30 بازدید