شیوه نگارش پایان نامه 4

نکاتی در مورد جدول ، نمودار و شکل :

 هرجدولبایددارایشمارهوعنوان(توضیح) باشد(توضیحبعدازشمارهتایپ میشود) کهبهصورتوسطچیندررویآنباقلمنازنین 11نوشته میشود. همهاعدادجدولبایدبهصورتفارسیووسطچینباقلمنازنین 12تایپگردند.

- هرشکلیانموداربایددارایشمارهوعنوان (توضیح)باشدکهبهصورتوسطچیندرزیرآنباقلمنازنین 11

نوشتهمیشود.

- طرفبالایمنحنیها،جداول،تصاویرویااشکالمیبایستبهطرفبالایکاغذویادرصورتلزومدرسمتچپکاغذقراردادهشود .

- شمارهوتوضیحهر یک بایددرقسمتزیرینیا بالای کادربهفاصلهیکخطدرجشود.

- هریکازمنحنیها،جداول،تصاویرویااشکال درطیمتنپایاننامهدارایشمارهایمستقلازیکدیگربودهوبصورتمتوالیافزایشمییابد .

- اگرشکلیازمرجعینقلشدهباشد،لازماستمرجعآندرزیرشکلآوردهشود.

شماره گذاری صفحات :

- شمارهگذاریصفحاتپایاننامهدرپایینووسطصفحهبودهوفاصلهشمارهصفحهتا

/ 0 نظر / 4 بازدید