Magnetotactic bacteria

 

MTB دسته ای از باکتری ها هستند که از لحاظ فیزیولوژی و مورفولوژی وفیلوژنیکی متنوع هستند . اینها باکتری های متحرکی هستند که اغلب پروکاریوت های محیط های آبی می باشند.اینها باکتری های مشکل پسندی هستند و جداسازی آنها از کشت خالص در آزمایشگاه مشکل است.

MTB تحت تاثیر میدان ژئومغناطیسی و در جهت آن حرکت می کنند که به این رفتار این باکتریها Magnetotaxis گویند . به عبارتی این باکتری ها یا به سمت شمال حرکت می کنند یا جنوب , که این وابسته به جهت یابی مغناطیسی دو قطبی های سلول است

MTB یک معنای تاکسونومیکی خاصی ندارند و اعضای این گروه در میان گروههای مختلف باکتری ها پراکنده هستند . که تعداد زیادی از آنها در ساب گروه α وδ از پروتئوباکتریا قرار دارند . از جمله جنس هایMagnetospirillum و Magnetobacterium و گونه    magneticusDesulfovibrio   می باشند .

ویژگی های این باکتری ها :

1-    پروکاریوتهای گرم منفی اند که در دامین Bacteria می باشند.

2-    متحرک بوده که به واسطه تاژه حرکت می کنند .

3-    میکروائروفیل می باشند .

4-    دارای نیتروژناز فعال می باشند و به این طریق قادر به فیکس N2 اتمسفری می باشند .

5-    مزوفیل می باشند .

6-   همه آنها دارای مگنتوزوم می باشند . که در واقع  مگنتوزوم ساختاری ویزیکول مانند در درون این باکتری ها است که در آن واکنش  Biomineralization انجام می شود و طی آن اشکال معدنی شامل مگنتیت Fe3O4 و جرجیت Fe3S4  ایجاد می شود.

این باکتری ها در مناطق اختصاصی میکروائروفیلیک به نام oxic-anoxic Interface(OAI) در درون آب و رسوبات وجود دارند که در این مناطق واکنشBiomineralizationبه صورت زیر انجام می شود: در ابتدا FeIII در اثر احیاء وارد سلول می شود , سپس این آهن از نو اکسیده شده و ایجاد شکل کم چگال اکسید هیدروس ( (Fe2O3,H2O میکند . که این ترکیب هم در اثر از دست دادان آب ایجاد اکسید آهن III((ferrihydrite می کند . در مرحله آخر  از یون های  آهن II  احیاء می شوند و با بیشتر از دست دادن آب مگنتیت درون مگنتوزوم تولید میشود.

کاربردهای MTB :

1- در سیستم تصفیه پساب می توان از این باکتری ها برای جداسازی فلزات سنگین استفاده کرد .

2- برای ساخت آنتی بادی های مغناطیسی که در fluoroimmunoassays برای شناسایی آنتی ژنوغیره به کار می رود ,                                  کاربرد دارد .

3- برای ساخت هد ضبط صوت های مغناطیسی استفاده میشود .

4- از مگنتوزوم این باکتری ها برای تثبیت آنزیم های اوریکاز و گلوکز اکسیداز استفاده میشود .

/ 0 نظر / 14 بازدید