موارد امتحانی دکتری مبکروبیولوژی

موارد امتحانی آزمون دکتری رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

    دروس                                 ضریب

1.اکولوژی میکروارگانیسم ها             1 

2.ژنتیک پروکاریوت ها                    1

3.میکروبیولوژی خاک                     1

4.ویروس شناسی پیشرفته                 1            

5.ایمونولوژی پیشرفته                     1

6.زبان تخصصی                           1

7.فیزیولوژی میکروارگانیسم ها          1

 

                                              کلیه پذیرفته شدگان در این مقطع

 برای فارغ التحصیلی ملزم به شرکت در یکی از آزمون های زیر و کسب حد نصاب نمره می باشند.

 

TOEFL   حد نصاب نمره 520

IELTS     حد نصاب نمره   6 

TOLIMO  حد نصاب نمره 520

MCHE  حد نصاب نمره    60

/ 0 نظر / 5 بازدید