سوالات بیوشیمی کنکور کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی سال 87-88

1-در مورد ساختمان سلولی همه عبارات زیر صحیح هستند به  جز ؟

الف/ریبوزم ها از دو قسمت پروتئین و rRnaتشکیل شده اند

ب /پراکسی زوم ها حاوی آنزیم های فسفاتاز و هیدرولاز هستند

ج/ریبوزمها هم به صورت آزاد در سیتوپلاسم و هم به صورت متصل به رتیکولوم آندوپلاسمیک می باشند

د/در یوکاریوت ها آنزیم های کاتالاز و فسفاتاز به ترتیب در پراکسی زوم و لیزوزوم جای دارند

 

2-در مورد مهار کننده آنزیمی همه عبارات زیر صحیح هستند به جز ؟

الف/در مهار کننده رقابتی Kmکاهش می یابد

ب/در مهار کننده رقابتی Kmکاهش می یابد

ج/مهار کننده غیر رقابتی با کمپلکس آنزیم سوبستراواکنش می دهد

د/در بازدارندگی غیر رقابتیVmaxکاهش می یابد و Kmثابت می ماند

3-در مورد اختلالات متابولیسم بیلی روبین کدام صحیح است ؟

الف/در بیماری ژیلبرت برداشت بیلی روبین توسط کبد کاهش می یابد

ب/در بیماری دوبین جانسون دفع اوربیلینوژن ادرار کاهش می یابد

ج/در سندروم دوبین جانسون کاهش فعالیت آنزیم های کنژوگه کننده وجود دارد.

د/در سندروم دوبین جانسون و بیماری کریگلر نجار هیپربیلیروبینمی کنژوگه وجود دارد

4-کدام حالت در اسیدوز متابولیک جبران شده دیده می شود ؟

الف/PH طبیعی ,بیکربنات وpco2پایین

ب/PH اسیدی ,بیکربنات و pco2کمتر از حد طبیعی

ج/ PH اسیدی ,بیکربنات کمتر از حد طبیعی وpco2 طبیعی

د/ PH طبیعی ,بیکربنات کمتر از حد طبیعی وpco2طبیعی

5-همه عبارات زیر در مورد چرخه کربس صحیح می باشند به جز  ؟

الف/این چرخه در گلوکونئونژنز نقش دارد.

ب/در این چرخه به ازای سوختن هر مولکول گلوکز 6 ملکول NADH2,دو مولکول FADH2 و دو مولکول GTP حاصل می شود

ج/در این چرخه آنزیم آکونیتاز باعث تبدیل سیترات به ایزوسیترات می شود

د/ در این چرخه آنزیم هگزوکیناز باعث تبدیل گلوکز به گلوکز 6فسفات می شود

6-اسید پیکریک و نیتریت سدیم به ترتیب در کدام یک از روش های آزمایش زیر کاربرد دارند ؟

الف /اولین مالوی و ژندراسیک

ب/ روترا و بندیکت

ج/ اولین مالوی و ارلیخ

د / ژافه و ژندراسیک

7-به ازای افزایش پروتئین ادارار به میزان 1 گرم درصد چه تغییری در وزن مخصوص ادرار به روش رفراکتومتری ایجاد می شود ؟

الف / یک هزارم به آن اضافه می شود

ب / یک هزارم از آن کم می شود

ج / سه هزارم به آن اضافه می شود

د / سه هزارم از آن کم می شود

8- در مورد واحدهای طول و وزن همه عبارات زیر صحیح هستند  به جز  ؟

الف / یک میلی میکرون یک نانومتر است

ب / هر نانوگرم ده به توان 6 گرم است

ج/ یک پیکوگرم 10 به توان 12 گرم است

د /هر نانومتر 10 آنگستروم است

9-گلوکز بیماری 360 mg/dl می باشد .گلوکز این بیمار معادل چند mm ol/l  است  ؟

الف / نیم

ب / 2

ج / 5

د / 20

10- در بیماری شربت افرا MSUD:

الف / آرژینین در ادارار یافت می شود

ب/ اسید آمینه های حلقوی در ادارار یافت می شود 

ج /لوسین در ادرار یافت می شود

د / هموژانتزیک اسید در ادارار یافت می شود

11-PH محلول  2×10 مولار هیدروکسید سدیم چقدر است  ؟log2=0.3

الف / 5.7

ب  / 6.3

ج / 7.7

د / 8.3

12-میانگین یک نمونه کنترل اوره 50mg/dl و انحراف معیار آن 1.5md/dl می باشد .ضزیب تغیرات cv  چند درصد می باشد  ؟

الف / 1.5

ب/ 3

ج / 3.3

د/ 10

13- همه عبارات زیر در مورد اسید اسکوربیک صحیح می باشند به جز  ؟

الف /دهنده اکی والان های احیا کننده می باشد

ب / در واکنش بندیکت مثبت کاذب ایجاد می کند

د / دهیدرواسکوربیک اسید فرم احیا شده آن می باشد

ج / در اندازه گیری قند ادرار به کمک نوار کاهش کاذب ایجاد می کند

14-همه عبارات زیر در مورد اسید سیالیک صحیح می باشند بجز  ؟

الف / یک اسید چرب است

ب / مشتق اسید نورامینیک است

ج / اختصاصا در گانگلیوزیدها وجود دارد

د / در ساختمان جدار گلبول قرمز نقش دارد

15- اشعه ماورا بنفش چگونه باعث آسیب به DNA میشود ؟

الف/ ایجاد دیمرهای پریمیدین

ب / فعال کردن فوتولیز DNA

ج /قطع پیوندهای فسفودی استر

د /متیله کردن پورین ها

16-در بیماری ادیسون همه علائم زیر مشاهده می شوند جز  ؟

الف/کاهش ترشح آلدوسترون

ب / افزایش سدیم و پتاسیم خون

د /کاهش ترشح کورتیزول

ج/ تغییر رنگ پوست

17-همه عبارات زیر در مورد آلکوپوتونوری صحیح می باشند بجز ؟

الف /با دفع زیاد آلکوپوتون همراه است

ب / در اثر کمبود آنزیم هموژانتزیک اکسیداز حاصل می شود

ج / در اثر کمبود آنزیم پاراهیدروکسی فنیل پیروات  اکسیداز حاصل می شود

د /با تغییر رنگ ادرار همراه است

18-کدام حالت باعث کاهش کاذب نتیجه آزمایش می شود  ؟

الف /لیپیمیک بودن نمونه در اندازه گیری سدیم به روش فلیم فوتومتری

ب / لیپیمیک بودن نمونه در اندازه گیری گلوکز به روش اسپکتروفتومتری

د /همولیز بودن نمونه در اندازه گیری پتاسیم به روش فلیم فتومتری

ج/موارد 1و2

19- همه موارد زیر در مورد TIBCصحیح می باشند بجز ؟

الف / در بارداری افزایش می یابد

ب / در آنمی فقر آهن کاهش می یابد

ج / در اثر مصرف استروژنها افزایش می یابد

د/نشانگر میزان ترانسفرین است

20-پاراتورمون :

الف/ باعث کاهش کلسیم خارج سلولی می شود

ب/ باعث کاهش دفع کلیوی فسفات می شود

ج / باعث تحریک سنتز 25 و 1هیدروکسی کوله کالیسفرول می شود

د /باعث افزایش جذب مجدد فسفر می شود

21-در مورد انواع آنزیم ها کدام عبارت صحیح می باشد  ؟

الف/ آنزیم فوماراز یک آنزیم لیگاز است

ب / آنزیم های پروتئاز یک نوع هیدرولاز هستند

ج /کولین استراز یک ترانسفراز است

د / هگزوکیناز یک اکسیداز است

22-ریفامپیسین :

الف/به DNA متصل می شود

ب / از تشکیل پیوند پپتیدی جلوگیری می کند

ج/ از سنتز پروتئینها در پروکاریوتها جلوگیری می کند

د/با RNAپلیمراز ترکیب می شود و از سنتز RNAجلوگیری می کند

23-در کدام حالت علی رقم بالا بودن گلوکز در خون ,قند ادرار منفی است  ؟

الف/ آلودگی ظرف ادرار با مواد اکسیده کننده (شوینده)

ب / کاهش آستانه کلیوی برای گلوکز

ج/ کاهش سرعت فیلتراسیون گلومرولی

د/وجود بیلی روبین در ادرار

24-همه موارد زیر با نوار ادرار قابل ارزیابی هستند بجز  ؟

الف/اسید استواستات

ب/ بتاهیدروکسی بوتیرات

ج/لکوسیت استراز

د/وزن مخصوص

25-در مورد CSFکدام عبارت صحیح می باشد  ؟

الف/در CSF طبیعی قند و پروتئین قابل اندازه گیری وجود ندارد

ب / کاهش قند در عفونت های ویروسی دیده می شود

ج / گلوکز60-80درصد گلوکز خون است

د/در CSF طبیعی پروتئین بین 70 تا 150 میلیگرم درصد می باشد .

26-کدام ماده وزن مخصوص را بیشتر از اسمولالیتی تغییر می دهد

الف /سدیم

ب/ کربنات

ج/کلر

د /گلوکز

27-کدام حالت در پروتئینوری توبولار مشاهده می شود ؟

الف/افزایش دفع آلبومین

ب /افزایش پروتئین های با وزن ملکولی پایین در ادرار

ج/وجود ایمنوگلوبینهای شاخه سبک در ادرار (بنس جونز)

د / موارد 2 و3

28-مقادیر زیاد هموگلوبین در ادرار باعث ایجاد کدام حالت می شود  ؟

الف / تشکیل سیلندر ادراری هموگلوبین

ب/چروکیده شدن گلبول قرمز

ج / مشاهده گلبول قرمز زیر میکروسکوپ

د /مثبت شدن پروتئین با نوار

29-کدام کریستالها در PHاسیدی مشاهده می شود ؟

الف / اگزالات کلسیم ,اورات آمورف وسیستئین

ب / کلسترول ,تریپل فسفات واسید اوریک

ج/اورات آمورف,تیروزین و بیورات آمونیوم

د / تریپل فسفات ,فسفات آمورف وتیروزین

30-کف سفید روی ادرار نشانه وجود کدام ماده است ؟

الف/ اورات آمورف

ب / بیلی روبین

ج/پروتئین

د /عفونت

/ 0 نظر / 17 بازدید