شیوه نگارش پایان نامه 2

12- مقدمه

مقدمهمیبایستشاملمواردذیلباشند:

الف -بیانواضحوکاملمسئلهموردبررسییاهدفمطالعه.

ب - بیاندلایلاهمیتموضوعوارزشیابیآن.

ج -بیانمختصرتاریخچهکارهاوتحقیقاتقبلیانجامشدهرویموضوعووضعیتفعلیآن.

د -  معرفیومروراجزاءوبخشهایپایاننامه.

 

متن اصلی پایان نامه شامل :

1- عبارت " فصل اول : کلیات "

 در این قسمت شما باید تمام زوایای موضوع مورد بررسی را باز کنید (هر چه می خواهد دل تنگت بگو!!!!!!)

2- عبارت " فصل دوم : مواد و روش ها "

در این قسمت باید تمام روش های مورد استفاده در پژوهش ، اصول هر روش ، مواد بکار رفته با مقدار مورد نیاز هر کدام و نحوه انجام آزمایشات را توضیح دهید.

3- عبارت " فصل سوم : نتایج "

در این بخش تمامی نتایج بدست آمده را در قالب جدول ، نمودار ، شکل و آزمون های آماری بیان می کنید

4- عبارت " فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری"

دراینقسمتنتایج کار خود را با سایر کارهای انجام شده در ایران و جهان مقایسه و به بحث می گذارید و در نهایت نتایجحاصلدرپایاننامهمرورشدهودرادامهپیشنهاداتموظفدرموردادامهکار(تحقیقاتی)ارائهمیگردد.

5- فهرست منابعومآخذ به کار رفته

لازم استدرمتنبهکلیهیمنابعیکهمورداستفادهقرارمیگیرداشارهشود. چنانچهدرداخلمتنازیکمنبع، مطلبینقلشودبلافاصلهپسازخاتمهجملهکروشهایبازشودومرجعذکرگردد.  نحوهارجاعدرمتنبهیکیازدوروشزیرمیباشد:

الف- مراجعبهترتیبیکهدرمتنمیآیندشمارهگذاریمیشوند. دراینروش،مراجعبهترتیبشمارهدرفهرستمنابعومآخذذکرخواهدگردید.

مثلاً  این دو پروتئین خارجی کپسید.... را تعیین می کنند [12]

- درتخصیصشمارهمرجعبهمطالب،بایدتوجهنمودکهچنانچهبهیکمرجعچندبارارجاعدادهشود،هماناولینشمارهتکرارمیگردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید