آنزیمها ی مورد استفاده درمهندسی ژنتیک

 آنزیمها ی مورد استفاده درمهندسی ژنتیک 

آنزیم هاابزار کار مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه میباشند و مخقق بدون آنها نمیتواند کاری انجام دهد. در این درس با انواع آنزیمها و طرز کار آنها آشناشده و مورد استفاده هر کدام را بررسی میکنیم.

الف ) لیگازها :

این آنزیمها اتصال فسفو دی استر بین تک رشته ها را روی رشته  DNA  تک رشته ای بر قرار میکند. 5`-p  یک رشته به 3`-OH   رشته دیگر متصل  میشود.. کو فاکتور آنها ATP یا NAD است .

1-  آنزیم  DNA ligase : این آنزیم  از باکتری E.coli   استخراج می شود وکوفاکتور آن NADاست و اکثرا" اتصال  بین دو DNA که  برش انتهایی ا نها بصورت  Cohesive  باشد  را بر قرار میکند و عده ای معتقدند که این آنزیم در فر قرار کردن اتصال بین دو  DNA  که  برش انتهایی آنها بصورت blunt   باشد مشکل خواهد داشت .

 2- آنزیم  T4 DNA ligase: این آنزیم از فاژ T4  استخراج میشود وکوفاکتور آن ATP است . این آنزیم  اتصال هر دو انتهای Cohesive  و blunt  را بر قرارمیکند.

 3- آنزیم  T4 RNA ligase: این آنزیم اتصال فسفو دی استربین 3`- OH  و  5`-P  مولکولهای RNA  را بر قرار میکند . کوفاکتور آن ATP و Mg2+ است

ب)  نوکلئاز ها :

این آنزیم ها  نوکلئو تید هار ا تجزیه میکنند.

4- آنزیم  DNase I  : یک اندو نوکلئاز است و dsDNA را به روش غیر اختصاصی تجزیه میکند . کوفاکتور آن  Mg2+، +  Ca2  وMn2+ است .. این آنزیم برای مقا صد زیر استفاده میشود:

- تجزیه غیر اختصاصی DNA 

-  نشاندار کردن DNA

- ایجاد موتاسیون در ژن

5-   نوکلئاز استافیلوکوکی : DNA  وRNA  را به روش غیر اختصاصی تجزیه میکند.

6- انزیم   RNase A-  این آنزیم RNA  تک رشته ای را هیدرولیز میکند.

 7- آنزیم RNase H - این آنزیم RNA را که با DNA دوبلکس  شده باشد  راهیدرولیزمیکند و در سنتز   رشته  دوم cDNA  کاربرد دارد.

8-  آنزیم  S1 Nuclease  : این آنزیم پلی نوکلئو تید تک رشته ای را هیدرولیز میکند.

 

 

9- آنزیم  Mong bean Nuclease– این آنزیم شبیه  S1 Nuclease  عمل میکند

10- آنزیم  Exonuclease III    (گزو نوکلئاز :  (3`→ 5  فعالیت 3`  فسفاتاز دارد

همچنین فعالیت شبیه RNase H هم دارددارد.

این آنزیم اتصال فسفودی استرجایگاههای آپورینی یا آپیریمیدینی را تجزیه میکند

11- آنزیم  Bal1 Nuclease : این آنزیم ssDNA  را به روش اگزو نوکلئازی یا اندو نوکلئازی تجزیه میکند

ج ) آنزیم های محدود گر

د)  متیلازها

12-  فسفاتازها:  این آنزیمها فسفومونواسترازغیراختصاصی هستندکه درpH قلیایی فعالیت میکنند و درحضور پذیرنده های فسفات مانند اتانل آمین و Tris  بعنوان فسفو ترانسفراز عمل میکتتد .

فسفاتاز اتصال P--O را تجزیه میکند ولی فسفوریلاز اتصال C--O را تجزیه میکند

کاربرد فسفاتاز ها :

دفسفریلاسیون انتهای فسفات اسید نوکلئیک 

وقتی با پروتئین یا اسید نوکلئیک کنژوگه شوند بعنوان آنزیم رپورتر عمل  میکند

 بعنوان leader  در ترشح خارج سلولی و پروتئین های فیوژن عمل میکند

13-  آنزیمهای T4 poly Nucleotid Kinase    : این آنزیمها فسفات γ را از NTP به مولکول پذیرنده (Aceptor) انتقال میدهد و عبا رتند از:

پروتئین کیناز ها

 کربو هیدرات کینازها

پلی نوکلئو تید کینازها

آنزیم T4 poly nuleotide kinase برای فسفریله کردن یا نشاندار کردن 5`- OH استفاده میشود ، همچنین برای اندازه گیری فعالیت اندونوکلئازی بکار میرود.

ه ) DNA پلیمرازها : گروهی از آنزیمها هستند  هستند که بکمک چهار نوکلئوتید تری فسفات  (dNTP) از روی رشته الگو یک رشته DNA  سنتز میکنند.  این آنزیمها برای فعالیت خود احتیاج به پرایمر دارند. چنانچه دارای فعالیت   3→ 5`` اگزونوکلئازی  باشند کار  غلط گیری ( proof reading )   را هم انجام میدهند

/ 0 نظر / 62 بازدید