شیوه نگارش پایان نامه 3

نکات مهم در مورد نحوه نگارش پایان نامه :

- اندازه کلیهصفحاتپایاننامهبایددرمقطعکاغذ(سانتی متر 21 × 29/5) A4 بوده و مطالب آن با نرم افزار Word 2003 به صورت تک رویه تایپ و چاپ شود.

- صفحاتپایاننامهبصورتسادهوبدوناستفادهازکادرویاسرصفحهتایپشوند .

- متن پایان نامه طوری تنظیم شود که از سمت راست 3 سانتی متر ، از سمت چپ 2 سانتی متر ، از بالای صفحه 3 سانتی متر و از پایین صفحه 5/2 سانتی متر فاصله داشته باشد.

- فاصله سطرها در سراسر پایان نامه برابر 5/1 سانتی متر ولی در چکیده برابر 1 سانتی متر در نظر گرفته شود.

- صفحهاولهرفصلبایدازخطپنجمشروعشدهوسطراولهرپاراگرافدرصفحاتپایاننامهبایدشامل یک سانتی مترتورفتگیبهسمتداخلباشد.

فونتهاییکهدرمتنپایاننامهمورداستفادهقرارمیگیرندبهصورتزیراست:

( نوشتار فارسی ):

سر فصل ها : تیتر 14

عناوین اصلی : زر 14

عناوین فرعی : زر 12

متن اصلی : نازنین یا لوتوس 14

( نوشتار انگلیسی ):

سر فصل ها : Times New Roman 14 Bold(TNR)

عناوین اصلی : Times New Roman 12 Bold

عناوین فرعی : Times New Roman 12 Italic

متن اصلی : Times New Roman 12

نحوه نوشتن پاورقی :

 ازنگارشکلماتلاتیندرمتن  خوددارینموده،معادللاتینکهپسازمشخصشدنبهوسیلهشمارهایکهبالایمعادلفارسیآنکلمهتایپمیشود،درزیرنویسپایینصفحهآوردهشود. درهرصفحه،شمارههایزیرنویسازیکآغازوبهترتیبافزایشمییابد. درهرسطراززیرنویسصفحهنیزحداکثردوکلمهانگلیسیمعادلتایپمیگرددکهکلمهاولازسمتچپوکلمهدومازمیانهتحریرمیگردد . سایرکلمات

/ 0 نظر / 5 بازدید