ژنوتیپ باکتریها

  ژنوتیپ باکتریها

 هر باکتری بعنوان میزبان در کارهای مهندسی ژنتیک  قابل استفاده نمیباشد بلکه باکتری باید خصوصیاتی  داشته باشد.  . در ژنوم باکتریهای مهندسی شده  تغییراتی داده شده است (موتاسیونهایی در ژنوم آنها اتفاق افتاده است)  . این موتاسیونها ( تغییرات ) بصورت علامت اختصار ی سه حرفی در متن دیده میشوند .  هنگام مطالعه متن اگر علامت اختصاری  با فونت عادی نشان داده شده باشد  علامت اختصاری یک آنزیم یا پرونئین میباشد  و اگر علامت  اختصاری سه حرفی با فونت ایتالیک نوشته شده باشد علامت یک موتاسیون میباشد.

در این کارگاهها از دو سویه  باکتری  HB101  و XL1-Blue ( باکتری E.coli ) که دارای خصوصیات زیر هستند استفاده میشود:( سویه های   باکتری E.coli ) 

در ادامه توجه شما را به بعضی از خصوصیات ژنتیکی سلولهایی (باکتری ) که در مهندسی ژنتیک استفاده میشوند و موتاسیونهایی که در آنها دیده میشود  جلب میکنیم . دانستن اطلاعات زیر برای یک مولکولار بیولوژیست ضروری میباشد:

F or F`( Fertility)) : اپی زومی که پیلی جنسی ایجاد میکند . قسمت هایی از کروموزوم E.coli مانند اپرون (  Lac - pro A)   روی F`  قرار دارد. برای آلوده کردن باکتری به فاژ M13 یا فاژ های کمکی ( M13K07 , R408 ) فاکتور F`  لازم میباشد. این فاکتور برای تولید DNA تک رشته ای از فاژ( فارمید ) مفید میباشد .

hsd R - این موتاسیون موجب کاهش خاصیت رستریکشن EcoK  میشود  اما روی متیلاسیون تاثیری ندارد. باکتری که دارای این موتاسیون باشد DNA  خارجی بدون اینکه توسط R.ENase نوع I هضم شود وارد آن  میشود.

hsd S  باکتری که دارای این موتاسیون باشد فعالیت متیلاسیون و رستریکشن آن  کاهش میابند.

mcr- ( Methyl Cytosine Restriction)این موتاسیون اختصاصا" روی هر دویا یکی ازسیستم های McrA و McrB تاثیر میکند. ژن McrA  روی کروموزوم E.coli  قرارداشته وکد کننده فعالیت Restriction - Methylation  اختصاصی برای CmCGG میباشد . ناحیه mcrB در روی کروموزوم حاوی دو ژن mcrB و mcrC است . محصول این دو ژن موجب تشکیل نوکلئاز وابسته به هترو دایمر GTP  میشود. سومین فعالیت mcr بنام mcrF  گفته میشود( به mrr مراجعه شود ). اگر در Dcm  تغییری ایجاد شده باشد با +Mcr  هضم نمیشود.

mrr- قسمتی از سیستم رستریکشن وابسته به متیلاسیون(MDRS)  است  . این ژن DNA  حاوی آدنین های متیله شده را هضم میکند. ژن mrr روی ترادف های حاوی سیتوزین متیله( CpG)   فعالیت Restriction  دارد. این فعالیت اشاره به mcrF  میباشد. اگر درDam , Dcm  یا EcoK  تغییری ایجاد شود  DNA  با   Mrr  مثبت ویا هرسیستم رستریکشن دیگر E.coli K12 هضم نمیشود.

proA - این موتاسیون فعالیت گاما گلوتامیل فسفات ردکتاز را کاهش میدهدو بیوسنتز پرولین ناقص میگردد. باکتری موتانت برای رشد خود به اسید آمینه پرولین نیاز  دارد.

proB - این موتاسیون موجب کاهش فعالیت آنزیم گاما گلوتامات کیناز شده وبه نقص بیوسنتز پرولین منجر میشود . باکتری موتانت برای رشد خودبه اسید آمینه پرولین نیاز دارد.

ara A- درژن سیستم ال- آرابینوز ایزومراز باکتری  موتاسیون رخ داده است و باکتری موتانت نمیتواند از آرابینوز استفاده کند.

araC - در ژن رگولاتوری ( پروتئین اکتیواتور/ رپرسور ) موتاسیون رخ داده است

galK - (galA) ژن ساختمانی گالاکتوکیناز است. باکتریهای موتانت نمی توانند گالاکتوز را مصرف کنند. این موتانتها از گالاکتوز Expression Vector   استفاده میکنند.

LacY- این موتاسیون موجب کاهش فعالیت گالاکتوز پرمئاز ( پروتئین M ) میشود و باکتری نمیتواند از لاکتوز استفاده کند .

recAI- این موتاسیون موجب کاهش نو ترکیبی هومولوگ و افزایش  پایداری DNA کلون شده میگردد. رشد این سویه ها کند است و کارآیی ترانسفر ماسیون آنها پایین است.

rpsL- درژن زیر واحد S12 ریبوزوم 30S موتاسیون ایجاد میشود که موجب مقاومت به استرپتومایسین میشود. این ژن بصورت StrA هم نوشته میشود.

e14- اپی زوم شماره 14 حاوی ژن mcrA1 میباشد و حذف آن موجب صفت McrA   منفی   در باکتری میشود. حذف e14  منجر به آللهای دیگر McrA میشود.

supE44- این موتاسیون موجب میشود که به جای UAG که کدون متوقف کننده  است اسید آمینه   Gln در زنجیره پپتیدی قرار بگیرد. این سویه ها حاوی ژن (gln V ) برای گلوتامین tRNA2 میباشند که برای رشد فاژها لازم میباشند.

xyLA - موتاسیونی که  درD- گزیلوز ایزومراز ایجاد میشودوباکتری موتانت نمی تواند گریلوز را مصرف کند.

LacIq- ایجاد موتاسیون در پروموتور i ( ژن رپرسور ) که منجر به تولید 10 برابر رپرسور لاکتوز میشود. این موتان برای توقف بیان ( اکسپرس ) ژن از طریق پروموتور لاکتوز مفید  میباشد.

amber codon - کدون UAG که متوقف کننده ( Termination )  سنتز پروتئین است بنام آمبر کدون گفته میشود.

Tn10- ترانسپوزونی که موجب مقاومت به تتراسیکلین میشود ( Tetr) .

endA -این موتاسیون بصورت غیر اختصاصی  DNA endonuclease I    را  غیر فعال میکند . این موتاسیون برای جدا کردن پلاسمید DNA  مفید میباشد و کیفیت آن را بهبود می بخشد.

gyrA96 -موتاسیون درژن زیر واحدA  آنزیم  DNA gyrase  ایجاد میشود و باکتری به نالیدیکسیک  اسید مقاوم میگردد.

 thi I(thi A)- موتاسیون درژن سنتز تیازول ایجادشده است وبرای رشد باکتری تیامین ( ویتامین

/ 1 نظر / 35 بازدید
محمدرضا

سلام. تشکر بسیار برای مطالب مفیدتون..!!! موفق باشین[گل]