شیوه نگارش پایان نامه 1

با سلام

بنا به درخواست بسیاری از دوستان نحوه نگارش یک پایان نامه و نیز نکاتی که باید از نظر نوشتاری رعایت شود را توضیح می دهم . امیدوارم برای همگی مفید واقع شود.

در این دستورالعمل سعی خواهم کرد که کلیه نکات را به ترتیب و در قالب مثال مورد بررسی قرار دهم.

توجه داشته باشید که برخی از نکات سلیقه ای است و در منابع مختلف ، متفاوت ذکر شده و بستگی به ابتکار خود شما دارد ولی حالت نرمال آن به این صورتی است که توضیح می دهم .

ابتدا شرح روی جلد پایان نامه :

(جلدپایاننامهازنوعگالینگورانتخابومندرجاترویآنبصورتزرکوبیانقرهکوبچاپشود).

روی جلد به ترتیب موارد زیر آورده می شود (کلیه مطالب باید در وسط صفحه نوشته شود) :

1- آرم دانشگاه آزاد اسلامی

2- عبارت " دانشگاه آزاد اسلامی " (فونت زر 18)

3- عبارت  "واحد جهرم" (فونت زر 18)

4- عبارت " پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. " (به نحوه نوشتن M.Sc. دقت کنید)

 (فونت زر 16)

5- کلمه گرایش : مثلاً " گرایش میکروبیولوژی " (فونت زر 16)

6- کلمه "عنوان : " (فونت نازنین 18)

7- موضوع پایان نامه (فونت تیتر 18)

8- کلمه " استاد راهنما : " (فونت نازنین 18)

9- نام استاد راهنما (فونت زر 18)

10- کلمه " استاد مشاور : " (فونت نازنین 18)

11- نام استاد مشاور (فونت زر 18)

12- کلمه "نگارش : " (فونت نازنین 18)

13- نام نگارنده پایان نامه (فونت زر 18)

14- تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط : مثلاً تابستان 89 (فونت زر 14)

 

قسمت درونی پایان نامه به ترتیب شامل بخش های زیر است :

1- صفحه سفید

2- بسم الله الرحمن الرحیم (در وسط)

3- مطالبرویجلدپایاننامهعیناًتکرارمیگردد

4- متن ادبی (اختیاری)

5- تقدیم (اختیاری)

 دریکصفحهمستقل،برحسبصلاحدیدنگارنده پایان نامهبهفرد،افرادیامؤسسهایتقدیممیگردد.

 

6- سپاسگزاری

دراینقسمت،دریکصفحهمجزا نگارندهمراتبقدردانیخودراازاشخاصویامؤسساتیکهدرتدوینمطلببافراهمآوردناطلاعات،امکاناتویاتأمینبودجهو ... همکارینمودهاند،ابرازمینماید.

7- چکیده فارسی (حداکثر250 کلمهدریکصفحه)

چکیدهشاملخلاصه ای از سابقه و هدف،روشبررسی،نتایج ، نتیجه گیری و واژگان کلیدی (3 تا 6 کلمه)میباشدوبایدحداقل۲۰۰ کلمهوحداکثردوصفحهبدونذکرفرمول،شکلومنابعباشد. چکیده باید طوری تنظیم شود کهخوانندهبامطالعهآنتشخیصدهدکهپایان نامهموجوددربرگیرندهمطالبموردعلاقهویمیباشدیاخیر؟

 

8- فهرست مطالب

فهرستشاملچکیده،مقدمه،بخشهاوعنوانبخشها ،فصلها وعنوانفصلها

/ 0 نظر / 8 بازدید