روش پیشنهادی اندازه گیری پروتئین ادرار 24 ساعته

مقدمه :

اساس اندازه گیری پروتئین در ادرار به صورت کمی و نیمه کمی و کیفی بر پایه روشهای ایمونوشیمی، کدورت سنجی و شیمیایی با استفاده از نوارهای تشخیصی می باشد. در این میان روش کدورت سنجی به علت ساده و مقرون به صرفه بودن در آزمایشگاهها کاربرد بیشتری دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه رفرانس (۲) روش TCA با استفاده از طول موج ۴۰۵ نانومتر برای سنجش مقادیر کم پروتئین بعنوان روش انتخابی معرفی می شود. نکات مورد توجه در معرفی روش پیشنهادی عبارتند از :


کیفیت قابل قبول نتایج آزمایش 

توجه به روشهای رایج اندازه گیری 

سهولت دسترسی به مواد و ابزار مورد نیاز 

امکانات بیمار در ارتباط با تقبل هزینه های آزمایشضمناً در بررسی روشها، عوامل کیفی شامل صحت، دقت، محدوده اندازه گیری، خطی بودن و یکنواختی نتایج در استفاده از کالیبراتورهای متفاوت تعیین گردیده و سپس روش اصلح انتخاب شده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید